نه متری دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی علیپور طرح جمشیدینه متری دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی علیپور طرح جمشیدینه متری دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی علیپور طرح جمشیدینه متری دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی علیپور طرح جمشیدینه متری دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی علیپور طرح جمشیدینه متری دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی علیپور طرح جمشیدی

نه متری دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی علیپور طرح جمشیدی

فروخته شده

کد فرش : 41146
محل بافت : قم
عرض : 249 سانتی متر
طول : 341 سانتی متر
رج : 75
طرح : جمشیدی قم
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 15 کیلوگرم

نه متری دستبافت قم تمام بریشم مارک علیپور طرح جمشیدی قم