ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی طلا کوب ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی طلا کوب ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی طلا کوب ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی طلا کوب ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی طلا کوب ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی طلا کوب

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی طلا کوب

فروخته شده

کد فرش : 41149
محل بافت : قم
عرض : 77 سانتی متر
طول : 120 سانتی متر
رج : 80
طرح : لچک غلط
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : فیلی
رنگ حاشیه : کله غازی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چارک دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی طلا کوب نقشه لچک غلط ریز بافت