شش متری دستباف اصفهان چله و گل ابریشم تولیدی داوری هجده صدتاییشش متری دستباف اصفهان چله و گل ابریشم تولیدی داوری هجده صدتاییشش متری دستباف اصفهان چله و گل ابریشم تولیدی داوری هجده صدتاییشش متری دستباف اصفهان چله و گل ابریشم تولیدی داوری هجده صدتاییشش متری دستباف اصفهان چله و گل ابریشم تولیدی داوری هجده صدتایی

شش متری دستباف اصفهان چله و گل ابریشم تولیدی داوری هجده صدتایی

فروخته شده

کد فرش : 11038
محل بافت : اصفهان
عرض : 200 سانتی متر
طول : 309 سانتی متر
رج : 65
طرح : لچک ترنج گل داوری
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : نخودی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 18 کیلوگرم

شش متری دستبافت اصفهان چله و گل ابریشم مارک داوری هجدتا صدتایی اعلا بافت