دوذرعی دستباف قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی ریز بافدوذرعی دستباف قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی ریز بافدوذرعی دستباف قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی ریز بافدوذرعی دستباف قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی ریز باف

دوذرعی دستباف قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی ریز باف

فروخته شده

کد فرش : 31226
محل بافت : قشقایی
عرض : 127 سانتی متر
طول : 166 سانتی متر
رج : 45
طرح : خشت درهم
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 7 کیلوگرم

دو ذرعی دستبافت قشقایی شیراز تمام پشم رنگ گیاهی بسیار اعلا بافت