ذرع و نیم دستباف قم چله و گل ابریشم تولیدی فتحیذرع و نیم دستباف قم چله و گل ابریشم تولیدی فتحیذرع و نیم دستباف قم چله و گل ابریشم تولیدی فتحیذرع و نیم دستباف قم چله و گل ابریشم تولیدی فتحی

ذرع و نیم دستباف قم چله و گل ابریشم تولیدی فتحی

فروخته شده

کد فرش : 31233
محل بافت : قم
عرض : 110 سانتی متر
طول : 160 سانتی متر
رج : 50
طرح : خشتی فتحی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت چله و گل ابریشم تولیدی فتحی نقشه خشت