پرده ای دستباف قم  نقشه ترنج و محراب فتحی گل ابریشمپرده ای دستباف قم  نقشه ترنج و محراب فتحی گل ابریشمپرده ای دستباف قم  نقشه ترنج و محراب فتحی گل ابریشمپرده ای دستباف قم  نقشه ترنج و محراب فتحی گل ابریشمپرده ای دستباف قم  نقشه ترنج و محراب فتحی گل ابریشم

پرده ای دستباف قم نقشه ترنج و محراب فتحی گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 41185
محل بافت : قم
عرض : 171 سانتی متر
طول : 260 سانتی متر
رج : 50
طرح : ترنج و محراب
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : موشی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 15 کیلوگرم

پرده ای دستبافت قنم کرک و ابریشم نقشه فتحی ترنج و محراب اعلا بافت