قالیچه دستباف تبریز طرح جدید هریس گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح جدید هریس گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح جدید هریس گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح جدید هریس گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح جدید هریس گل ابریشم پنجاه رج

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید هریس گل ابریشم پنجاه رج

فروخته شده

کد فرش : 22442
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 202 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس جدید کامپیوتری
ابریشم : 35 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستبافت تبریز نقشه جدید هریس کامپیوتری گل ابریشم پنجاه رج