ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک جمشیدی ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک جمشیدی ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک جمشیدی ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک جمشیدی

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک جمشیدی

فروخته شده

کد فرش : 41223
محل بافت : قم
عرض : 80 سانتی متر
طول : 127 سانتی متر
رج : 80
طرح : لچک ترنج گل ریز
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : یاسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

ذرع و چارک دستباف تمام ابریشم قم مارک جمشیدی ریز بافت