ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک مومنیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک مومنیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک مومنیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک مومنیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک مومنیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک مومنی

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک مومنی

فروخته شده

کد فرش : 41224
محل بافت : قم
عرض : 80 سانتی متر
طول : 118 سانتی متر
رج : 80
طرح : لچک ترنج گل ریز
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چارک دستبافت تمام ابریشم قم نقشه لچک ترنج گل ریز مومنی