ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک محلوجیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک محلوجیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک محلوجیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک محلوجیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک محلوجی

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک محلوجی

فروخته شده

کد فرش : 41227
محل بافت : قم
عرض : 76 سانتی متر
طول : 119 سانتی متر
رج : 75
طرح : سینی گل
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چارک دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی محلوجی نقشه سینی گل