ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک کیان ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک کیان ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک کیان ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک کیان ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک کیان ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک کیان

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک کیان

فروخته شده

کد فرش : 41228
محل بافت : قم
عرض : 82 سانتی متر
طول : 121 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنجی گل درهم کیان
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : یاسی
رنگ حاشیه : یاسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چارک دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی کیان نقشه ترنجی گل درهم اعلا بافت