شش متری دستباف تبریز نقشه جدید شیوا قلم گل ابریشمشش متری دستباف تبریز نقشه جدید شیوا قلم گل ابریشمشش متری دستباف تبریز نقشه جدید شیوا قلم گل ابریشمشش متری دستباف تبریز نقشه جدید شیوا قلم گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز نقشه جدید شیوا قلم گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 11079
محل بافت : تبریز
عرض : 207 سانتی متر
طول : 316 سانتی متر
رج : 50
طرح : شیوا قلم
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید شیوا قلم پنجاه رج گل ابریشم