شش متری دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 11082
محل بافت : تبریز
عرض : 202 سانتی متر
طول : 309 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم پنجاه رج