ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گل تولیدی موحدذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گل تولیدی موحدذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گل تولیدی موحدذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گل تولیدی موحدذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گل تولیدی موحدذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گل تولیدی موحد

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گل تولیدی موحد

آماده فروش

کد فرش : 31322
محل بافت : قم
عرض : 100 سانتی متر
طول : 153 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنجی گل موحد
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : یاسی
رنگ حاشیه : یاسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی موحد نقشه ترنجی گل اعلا باف تارو پود ابریشم