ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه نوینفر جدید چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه نوینفر جدید چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه نوینفر جدید چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه نوینفر جدید چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه نوینفر جدید چله و گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه نوینفر جدید چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 31323
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 157 سانتی متر
رج : 60
طرح : نوینفر جدید دور گلیم دار
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه جدید نوینفر دور گلیم بافت دار شصت رج چله و گل ابریشم