ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شیرازیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شیرازیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شیرازیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شیرازی

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شیرازی

فروخته شده

کد فرش : 41239
محل بافت : قم
عرض : 81 سانتی متر
طول : 122 سانتی متر
رج : 80
طرح : لچک ترنج شیرازی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

ذرع و چارک دستبافت تمام ابریشم قم مارک شیرازی نقشه لچک ترنج هشتاد رج استاد بافت