ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی آدابیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی آدابیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی آدابیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی آدابیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی آدابی

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی آدابی

فروخته شده

کد فرش : 41240
محل بافت : قم
عرض : 80 سانتی متر
طول : 118 سانتی متر
رج : 80
طرح : لچک ترنج آدابی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : کله غازی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

ذرع و چارک دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی آدابی هشتاد رج اعلا بافت