سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه شمعدان تولیدی اسماعیلیسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه شمعدان تولیدی اسماعیلیسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه شمعدان تولیدی اسماعیلیسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه شمعدان تولیدی اسماعیلی

سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه شمعدان تولیدی اسماعیلی

فروخته شده

کد فرش : 41242
محل بافت : قم
عرض : 61 سانتی متر
طول : 93 سانتی متر
رج : 80
طرح : یکطرفه شمعدان اسماعیلی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

سایز پشتی دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی اسماعیلی نقشه جدید معلومات دار