شش متری دستباف تمام ابریشم قم ترک باف نقشه خشت تلخ باباییشش متری دستباف تمام ابریشم قم ترک باف نقشه خشت تلخ باباییشش متری دستباف تمام ابریشم قم ترک باف نقشه خشت تلخ باباییشش متری دستباف تمام ابریشم قم ترک باف نقشه خشت تلخ باباییشش متری دستباف تمام ابریشم قم ترک باف نقشه خشت تلخ بابایی

شش متری دستباف تمام ابریشم قم ترک باف نقشه خشت تلخ بابایی

فروخته شده

کد فرش : 11087
محل بافت : قم- ترک باف
عرض : 196 سانتی متر
طول : 299 سانتی متر
رج : 65
طرح : خشتی تلخ بابایی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 10 کیلوگرم

شش متری دستبافت تمام ابریشم قم ترک بافت نقشه خشت تلخ مارک بابایی