ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه جمشیدی تولیدی اکبریذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه جمشیدی تولیدی اکبریذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه جمشیدی تولیدی اکبریذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه جمشیدی تولیدی اکبریذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه جمشیدی تولیدی اکبری

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه جمشیدی تولیدی اکبری

فروخته شده

کد فرش : 31334
محل بافت : قم
عرض : 99 سانتی متر
طول : 149 سانتی متر
رج : 80
طرح : لچک ترنج جمشیدی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : فیلی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی اکبری نقشه جمشیدی اعلا بافت