ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه رحمانی تولیدی حیات بخشذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه رحمانی تولیدی حیات بخشذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه رحمانی تولیدی حیات بخشذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه رحمانی تولیدی حیات بخشذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه رحمانی تولیدی حیات بخشذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه رحمانی تولیدی حیات بخش

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه رحمانی تولیدی حیات بخش

فروخته شده

کد فرش : 31336
محل بافت : قم
عرض : 105 سانتی متر
طول : 155 سانتی متر
رج : 80
طرح : گل رز رحمانی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : بنفش
رنگ حاشیه : یاسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی حیات بخش و طرح گل رز رحمانی اعلا باف