قالیچه دستباف تمام ابریشم قم نقشه جدید تولیدی امیر شیرازیقالیچه دستباف تمام ابریشم قم نقشه جدید تولیدی امیر شیرازیقالیچه دستباف تمام ابریشم قم نقشه جدید تولیدی امیر شیرازیقالیچه دستباف تمام ابریشم قم نقشه جدید تولیدی امیر شیرازیقالیچه دستباف تمام ابریشم قم نقشه جدید تولیدی امیر شیرازیقالیچه دستباف تمام ابریشم قم نقشه جدید تولیدی امیر شیرازی

قالیچه دستباف تمام ابریشم قم نقشه جدید تولیدی امیر شیرازی

فروخته شده

کد فرش : 22508
محل بافت : قم
عرض : 132 سانتی متر
طول : 210 سانتی متر
رج : 80
طرح : لچک ترنج شیرازی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : قهوه ای
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

قالیچه دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی امیر نقشه جدید هشتاد رج اعلا بافت