مربع دو و نیم در دو ونیم متر دستباف تمام ابریشم قم تولیدی حیات بخشمربع دو و نیم در دو ونیم متر دستباف تمام ابریشم قم تولیدی حیات بخشمربع دو و نیم در دو ونیم متر دستباف تمام ابریشم قم تولیدی حیات بخشمربع دو و نیم در دو ونیم متر دستباف تمام ابریشم قم تولیدی حیات بخشمربع دو و نیم در دو ونیم متر دستباف تمام ابریشم قم تولیدی حیات بخشمربع دو و نیم در دو ونیم متر دستباف تمام ابریشم قم تولیدی حیات بخشمربع دو و نیم در دو ونیم متر دستباف تمام ابریشم قم تولیدی حیات بخشمربع دو و نیم در دو ونیم متر دستباف تمام ابریشم قم تولیدی حیات بخشمربع دو و نیم در دو ونیم متر دستباف تمام ابریشم قم تولیدی حیات بخشمربع دو و نیم در دو ونیم متر دستباف تمام ابریشم قم تولیدی حیات بخش

مربع دو و نیم در دو ونیم متر دستباف تمام ابریشم قم تولیدی حیات بخش

فروخته شده

کد فرش : 41251
محل بافت : قم
عرض : 248 سانتی متر
طول : 263 سانتی متر
رج : 80
طرح : گل رز رحمانی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 12 کیلوگرم

مربع دو و نیم در دو نیم متری دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی حیات بخش نقشه گل رز رحمانی اعلا بافت