قالیچه دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم پنجاه رج

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم پنجاه رج

فروخته شده

کد فرش : 22514
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 205 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم پنجاه رج