ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه گل و بلبل تولیدی جویندهذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه گل و بلبل تولیدی جویندهذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه گل و بلبل تولیدی جویندهذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه گل و بلبل تولیدی جوینده

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه گل و بلبل تولیدی جوینده

فروخته شده

کد فرش : 31339
محل بافت : قم
عرض : 101 سانتی متر
طول : 164 سانتی متر
رج : 80
طرح : گل و بلبل
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی جوینده طرح گل و بلبل