قالیچه دستباف نایین گل ابریشم نقشه لچک ترنجقالیچه دستباف نایین گل ابریشم نقشه لچک ترنجقالیچه دستباف نایین گل ابریشم نقشه لچک ترنجقالیچه دستباف نایین گل ابریشم نقشه لچک ترنج

قالیچه دستباف نایین گل ابریشم نقشه لچک ترنج

آماده فروش

کد فرش : 22517
محل بافت : نایین
عرض : 137 سانتی متر
طول : 218 سانتی متر
رج : 50
طرح : لچک ترنج
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 7 کیلوگرم

۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه دستبافت نایین نقشه لچک ترنج گل ابریشم