ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه سینی گل تولیدی رضاییذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه سینی گل تولیدی رضاییذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه سینی گل تولیدی رضاییذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه سینی گل تولیدی رضایی

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه سینی گل تولیدی رضایی

فروخته شده

کد فرش : 31348
محل بافت : قم
عرض : 101 سانتی متر
طول : 155 سانتی متر
رج : 80
طرح : سینی گل رضایی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی رضایی نقشه سینی پر گل اعلا باف