ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گلریز تولیدی شیرازیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گلریز تولیدی شیرازیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گلریز تولیدی شیرازیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گلریز تولیدی شیرازیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گلریز تولیدی شیرازیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گلریز تولیدی شیرازی

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گلریز تولیدی شیرازی

فروخته شده

کد فرش : 31355
محل بافت : قم
عرض : 101 سانتی متر
طول : 155 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنجی گلریز شیرازی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی شیرازی اعلا بافت هشتاد رج