جفت نه متری دستباف اصفهان لچک ترنج ارچنگ کف متن و چله و گل ابریشم جفت نه متری دستباف اصفهان لچک ترنج ارچنگ کف متن و چله و گل ابریشم جفت نه متری دستباف اصفهان لچک ترنج ارچنگ کف متن و چله و گل ابریشم جفت نه متری دستباف اصفهان لچک ترنج ارچنگ کف متن و چله و گل ابریشم جفت نه متری دستباف اصفهان لچک ترنج ارچنگ کف متن و چله و گل ابریشم جفت نه متری دستباف اصفهان لچک ترنج ارچنگ کف متن و چله و گل ابریشم جفت نه متری دستباف اصفهان لچک ترنج ارچنگ کف متن و چله و گل ابریشم جفت نه متری دستباف اصفهان لچک ترنج ارچنگ کف متن و چله و گل ابریشم

جفت نه متری دستباف اصفهان لچک ترنج ارچنگ کف متن و چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 41294
محل بافت : اصفهان
عرض : 254 سانتی متر
طول : 365 سانتی متر
رج : 65
طرح : لچک ترنج ارچنگ
ابریشم : 70 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 55 کیلوگرم

جفت نه متری دستبافت اصفهان کف متن چله و گل ابریشم نقشه ارچنگ بیست و دو تا صدتایی