ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گلریز تولیدی مومنیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گلریز تولیدی مومنیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گلریز تولیدی مومنیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گلریز تولیدی مومنیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گلریز تولیدی مومنیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گلریز تولیدی مومنیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گلریز تولیدی مومنی

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گلریز تولیدی مومنی

فروخته شده

کد فرش : 31360
محل بافت : قم
عرض : 104 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 75
طرح : لچک ترنج مومنی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : بنفش
رنگ حاشیه : بنفش
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی مومنی نقشه جدید