سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  گلدانی تولیدی امیرسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  گلدانی تولیدی امیرسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  گلدانی تولیدی امیرسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  گلدانی تولیدی امیرسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  گلدانی تولیدی امیر

سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گلدانی تولیدی امیر

فروخته شده

کد فرش : 41306
محل بافت : قم
عرض : 63 سانتی متر
طول : 91 سانتی متر
رج : 80
طرح : گلدانی امیر
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

سایز پشتی دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی امیر نقشه گلدانی اعلا