ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گلریز تولیدی امیریذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گلریز تولیدی امیریذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گلریز تولیدی امیریذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گلریز تولیدی امیریذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گلریز تولیدی امیری

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی گلریز تولیدی امیری

فروخته شده

کد فرش : 31361
محل بافت : قم
عرض : 102 سانتی متر
طول : 155 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنجی گلریز امیری
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : بنفش
رنگ حاشیه : بنفش تیره
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی امیری نقشه جدید ترنجی گلریز اعلا بافت