نه متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی براعی نقشه خاص استاد بافنه متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی براعی نقشه خاص استاد بافنه متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی براعی نقشه خاص استاد بافنه متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی براعی نقشه خاص استاد بافنه متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی براعی نقشه خاص استاد بافنه متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی براعی نقشه خاص استاد بافنه متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی براعی نقشه خاص استاد باف

نه متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی براعی نقشه خاص استاد باف

فروخته شده

کد فرش : 41307
محل بافت : قم
عرض : 254 سانتی متر
طول : 360 سانتی متر
رج : 80
طرح : کف ساده براعی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 15 کیلوگرم

نه متری دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی براعی نقشه و رنگ خاص استاد باف