ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی نصیریذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی نصیریذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی نصیریذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی نصیریذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی نصیری

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی نصیری

آماده فروش

کد فرش : 41310
محل بافت : قم
عرض : 80 سانتی متر
طول : 124 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنج گنبدی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : بنفش
رنگ حاشیه : بنفش
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و چارک دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی نصیری ترنج گنبدی اوستا بافت