سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم ترنج منظره تولیدی مظفرالدینسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم ترنج منظره تولیدی مظفرالدینسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم ترنج منظره تولیدی مظفرالدینسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم ترنج منظره تولیدی مظفرالدینسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم ترنج منظره تولیدی مظفرالدین

سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم ترنج منظره تولیدی مظفرالدین

فروخته شده

کد فرش : 41319
محل بافت : قم
عرض : 60 سانتی متر
طول : 88 سانتی متر
رج : 75
طرح : لچک ترنج منظره
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

سایز پشتی دستبافت تمام ابریشم قم ترنج حیواندار تولیدی مظفر الدین عالی بافت