سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  لچک ترنج سینی تولیدی موسویسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  لچک ترنج سینی تولیدی موسویسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  لچک ترنج سینی تولیدی موسویسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  لچک ترنج سینی تولیدی موسویسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  لچک ترنج سینی تولیدی موسوی

سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج سینی تولیدی موسوی

آماده فروش

کد فرش : 41320
محل بافت : قم
عرض : 58 سانتی متر
طول : 90 سانتی متر
رج : 75
طرح : لچک ترنج سینی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

سایز پشتی دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی موسوی نقشه زیبای ترنجی لچک پیوسته سینی