دایره دستباف تمام ابریشم قم قطر چهار متر تولیدی شیرازی اعلا بافدایره دستباف تمام ابریشم قم قطر چهار متر تولیدی شیرازی اعلا بافدایره دستباف تمام ابریشم قم قطر چهار متر تولیدی شیرازی اعلا بافدایره دستباف تمام ابریشم قم قطر چهار متر تولیدی شیرازی اعلا بافدایره دستباف تمام ابریشم قم قطر چهار متر تولیدی شیرازی اعلا بافدایره دستباف تمام ابریشم قم قطر چهار متر تولیدی شیرازی اعلا بافدایره دستباف تمام ابریشم قم قطر چهار متر تولیدی شیرازی اعلا باف

دایره دستباف تمام ابریشم قم قطر چهار متر تولیدی شیرازی اعلا باف

فروخته شده

کد فرش : 50228
محل بافت : قم
عرض : 400 سانتی متر
طول : 400 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنجی شیرازی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : بنفش
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 25 کیلوگرم

دایره دستبافت تمام ابریشم قم نقشه ترنج شیرازی قطر چهار متر هشتاد رج بسیار اعلا بافت