سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم شکارگاه تولیدی نجدمظهرسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم شکارگاه تولیدی نجدمظهرسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم شکارگاه تولیدی نجدمظهرسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم شکارگاه تولیدی نجدمظهر

سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم شکارگاه تولیدی نجدمظهر

آماده فروش

کد فرش : 41330
محل بافت : قم
عرض : 59 سانتی متر
طول : 90 سانتی متر
رج : 75
طرح : شکارگاه نجد مظهر
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

سایز پشتی دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی نجد مظهر نقشه شکارگاه