ذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید علیا جله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید علیا جله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید علیا جله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید علیا جله و گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید علیا جله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 31374
محل بافت : تبریز
عرض : 105 سانتی متر
طول : 152 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم پنجاه رج