سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل و بلبل تولیدی بیطرفانسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل و بلبل تولیدی بیطرفانسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل و بلبل تولیدی بیطرفانسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل و بلبل تولیدی بیطرفانسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل و بلبل تولیدی بیطرفان

سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل و بلبل تولیدی بیطرفان

آماده فروش

کد فرش : 41337
محل بافت : قم
عرض : 60 سانتی متر
طول : 93 سانتی متر
رج : 80
طرح : گل و بلبل
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کله غازی
رنگ حاشیه : کله غازی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی هادی بیطرفان نقشه گل و بلبل