قالیچه گلیم ورنی اردبیل

قالیچه گلیم ورنی اردبیل

فروخته شده

کد فرش : 80338
محل بافت : دشت مغان
عرض : 116 سانتی متر
طول : 196 سانتی متر
رج : 0
طرح : دو حوض
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : گل بهی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

قالیچه دشت مغان ابریشم