قالی 24 متری دستباف تبریز طرح نامی چله و گل ابریشم قالی 24 متری دستباف تبریز طرح نامی چله و گل ابریشم قالی 24 متری دستباف تبریز طرح نامی چله و گل ابریشم قالی 24 متری دستباف تبریز طرح نامی چله و گل ابریشم قالی 24 متری دستباف تبریز طرح نامی چله و گل ابریشم قالی 24 متری دستباف تبریز طرح نامی چله و گل ابریشم قالی 24 متری دستباف تبریز طرح نامی چله و گل ابریشم قالی 24 متری دستباف تبریز طرح نامی چله و گل ابریشم قالی 24 متری دستباف تبریز طرح نامی چله و گل ابریشم قالی 24 متری دستباف تبریز طرح نامی چله و گل ابریشم قالی 24 متری دستباف تبریز طرح نامی چله و گل ابریشم

قالی 24 متری دستباف تبریز طرح نامی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 40357
محل بافت : تبریز
عرض : 397 سانتی متر
طول : 614 سانتی متر
رج : 63
طرح : قلی نامی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 70 کیلوگرم

بیست وچهار متری دستباف تبریز چله و گل ابریشم تبریز نقشه نامی