دایره قطر یک متر دستباف نایین نه لا گل ابریشمدایره قطر یک متر دستباف نایین نه لا گل ابریشمدایره قطر یک متر دستباف نایین نه لا گل ابریشمدایره قطر یک متر دستباف نایین نه لا گل ابریشم

دایره قطر یک متر دستباف نایین نه لا گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50137
محل بافت : نائین
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 45
طرح : ترنج
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

دایره قطر یک متر دستب بافت نائین گل ابریشم