پرده ای اصفهان چوگان میدان نقش جهانپرده ای اصفهان چوگان میدان نقش جهانپرده ای اصفهان چوگان میدان نقش جهانپرده ای اصفهان چوگان میدان نقش جهانپرده ای اصفهان چوگان میدان نقش جهانپرده ای اصفهان چوگان میدان نقش جهانپرده ای اصفهان چوگان میدان نقش جهان

پرده ای اصفهان چوگان میدان نقش جهان

فروخته شده

کد فرش : 60508
محل بافت : اصفهان
عرض : 173 سانتی متر
طول : 226 سانتی متر
رج : 80
طرح : چوگان میدان نقش جهان
ابریشم : 40 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 14 کیلوگرم

تابلو پرده ای تولیدی مویدی گل و چله ابریشم