شش متری مود بیرجند طرح ماهیشش متری مود بیرجند طرح ماهیشش متری مود بیرجند طرح ماهیشش متری مود بیرجند طرح ماهی

شش متری مود بیرجند طرح ماهی

فروخته شده

کد فرش : 10652
محل بافت : بیرجند
عرض : 203 سانتی متر
طول : 309 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی
ابریشم : 10 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 0 کیلوگرم

شش متری بیرجند گل ابریشم ریز باف