شش متری نایین  نه لاشش متری نایین  نه لاشش متری نایین  نه لاشش متری نایین  نه لا

شش متری نایین نه لا

فروخته شده

کد فرش : 10659
محل بافت : نایین
عرض : 205 سانتی متر
طول : 316 سانتی متر
رج : 45
طرح : لچک ترنج
ابریشم : 10 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : نخودی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری نائین 9 لا گل ابریشم