دایره نایین نه لادایره نایین نه لادایره نایین نه لادایره نایین نه لا

دایره نایین نه لا

فروخته شده

کد فرش : 50135
محل بافت : نائین
عرض : 150 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 45
طرح : ترنج
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

دایره قطر یک و نیم متر گل ابریشم