دایره نایین نه لادایره نایین نه لادایره نایین نه لادایره نایین نه لا

دایره نایین نه لا

فروخته شده

کد فرش : 50134
محل بافت : نائین
عرض : 150 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 45
طرح : ترنج
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : نخودی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

دایره قطره یک و نیم متر گل ابریشم