شش متری دستباف تبریز طرح شکور تقی زاده چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح شکور تقی زاده چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح شکور تقی زاده چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح شکور تقی زاده چله و گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح شکور تقی زاده چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10584
محل بافت : تبریز
عرض : 201 سانتی متر
طول : 309 سانتی متر
رج : 50
طرح : شکور تقی زاده تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز گل و چله ابریشم نقشه شکور تقی زاده