شش متری دستباف تبریز نقشه رسول نامی چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز نقشه رسول نامی چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز نقشه رسول نامی چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز نقشه رسول نامی چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز نقشه رسول نامی چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز نقشه رسول نامی چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز نقشه رسول نامی چله و گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز نقشه رسول نامی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10710
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 308 سانتی متر
رج : 50
طرح : رسول نامی تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 12 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز گل و چله ابریشم نقشه نامی